Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten om hun zeeën schoner en gezonder te maken. De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020 stelt de onderwerpen en milieudoelen voor 2020 vast.  De KRM verplicht om de Mariene Strategie iedere zes jaar te actualiseren en over de uitvoering ervan te rapporteren. In 2018 is de Mariene Strategie deel 1 geactualiseerd  voor de periode 2018-2024.

Eerste deel: milieudoelen en beoordeling

Het eerste deel van de Mariene Strategie omschrijft wat een goede milieutoestand inhoudt, bepaalt de milieudoelen en bijbehorende indicatoren en bevat de initiële beoordeling daarvan. Deze beoordeling geeft een actueel beeld van de milieutoestand van het Nederlandse deel van de Noordzee. Hierbij zijn de belangrijkste risico’s en problemen geïdentificeerd voor het bereiken van de gewenste milieutoestand in 2020. Dit deel is in 2017 en 2018 geactualiseerd. Deelnemers van het OFL hebben advies gegeven op een eerder concept van de actualisatie van de Mariene Strategie deel 1. Klik hier om de brieven van het OFL en de reactie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te lezen.

De ontwerp Mariene Strategie (voor de periode 2018-2024) heeft van 2 maart 2018 tot en met 12 april 2018 ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot grote koerswijzigingen in de verdere implementatie van de KRM. Wel is de Mariene Strategie deel 1 dankzij de ingediende zienswijzen op een aantal plaatsen verhelderd en zijn de keuzes meer concreet gemaakt en explicieter onderbouwd. De vastgestelde Mariene Strategie deel 1 en de Nota van Antwoord is op 21 juni 2018 gestuurd aan de Tweede Kamer (Kamerstuknummer is 27625, nr. 434). Het AO Water van 28 juni 2018 heeft niet geleid tot wijzigingen in de Mariene Strategie deel 1. Het vastgestelde document zal worden gerapporteerd aan de Europese Commissie. Klik hier om de documenten te bekijken.

Tweede deel: het monitoringprogramma

Het KRM-monitoringprogramma vormt deel 2 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020. Dit KRM-monitoringprogramma werkt de indicatoren uit naar concrete monitoring op zee. Op basis daarvan is het volgende te bepalen:

  • de mate waarin de gestelde milieudoelen uit de Mariene Strategie deel 1 worden bereikt;
  • de effectiviteit van de maatregelen onder de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

In 2014 is het eerste KRM monitoringsprogramma vastgesteld. De gegevens uit het KRM-monitoringprogramma vormen de basis voor de update van de initiële beoordeling die iedere zes jaar moet plaatsvinden. Het tweede deel wordt geactualiseerd in 2019-2020.

Derde deel: programma van maatregelen

Het derde en laatste deel van de Nederlandse Mariene Strategie is het KRM-programma van maatregelen. Dit beschrijft de maatregelen die genomen zijn of gaan worden om een goede milieutoestand in 2020 te bereiken. De samenvatting van het KRM-programma van maatregelen is opgenomen in de Beleidsnota Noordzee 2016 - 2021 als zelfstandige bijlage van het Nationaal Waterplan 2. Het programma van maatregelen is in 2015 voor het eerst vastgesteld en zal worden geactualiseerd in 2020-2021.

Europees herzien besluit over goede milieutoestand

De Europese Commissie heeft in 2017 een herzien besluit omtrent criteria en standaarden voor een goede milieutoestand van mariene wateren in concept gepubliceerd. De maatschappelijke organisaties en partijen hebben gelegenheid gekregen om inbreng te leveren voor het Nederlandse standpunt. Tussen 10 en 17 mei 2016 heeft een digitale consultatie plaatsgevonden over het concept besluit. Tussen 14 september 2016 en 12 oktober 2016 heeft de Europese Commissie een publieke consultatieronde georganiseerd. Het herzien besluit is op 17 mei 2017 in werking getreden (Commissie besluit 2017/848). De criteria uit het commissiebesluit vormen de structuur voor de update van de Mariene Strategie deel I in 2018. 

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"95241"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk de agenda

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl