Achtergrondinformatie KRM

In de KRM staat dat lidstaten de Mariene Strategie iedere zes jaar moeten actualiseren en over de uitvoering ervan moeten rapporteren aan de Europese Commissie.

Eens in de zes jaar geven de ministeries daarom hun oordeel over de kwaliteit van de zee op basis van de meetgegevens uit het monitoringsprogramma. In 2014 is het eerste monitoringsprogramma vastgesteld.

Apart document: Mariene Strategie Deel 1: milieudoelen en beoordeling

Het eerste deel van de Mariene Strategie omschrijft wat een goede milieutoestand inhoudt, bepaalt de milieudoelen en bijbehorende criteria en bevat initiële beoordeling daarvan. Deelnemers van het OFL hebben via een digitale consultatie advies gegeven. Lees de brieven van het OFL en de reactie van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De vastgestelde Mariene Strategie deel 1 en de Nota van Antwoord is op 21 juni 2018 gestuurd aan de Tweede Kamer (Kamerstuknummer is 27625, nr. 434). Het AO Water van 28 juni 2018 heeft niet geleid tot wijzigingen in de Mariene Strategie deel 1. Het vastgestelde document is gerapporteerd aan de Europese Commissie. Bekijk de Mariene Strategie deel 1.

Mariene Strategie Deel 3: programma van maatregelen

Het derde en laatste deel van de Nederlandse Mariene Strategie is het KRM-programma van maatregelen. Dit beschrijft de maatregelen die genomen zijn of gaan worden om een goede milieutoestand in 2020 te bereiken. De samenvatting van het KRM-programma van maatregelen is opgenomen in de Beleidsnota Noordzee 2016 - 2021 als zelfstandige bijlage van het Nationaal Waterplan 2. Klik hier om het Nationaal Waterplan 2 te bekijken.

Eerdere maatschappelijke consultaties rond het Europees herzien besluit over een goede milieutoestand

De Europese Commissie heeft in 2017 een herzien besluit omtrent criteria en standaarden voor een goede milieutoestand van mariene wateren in concept gepubliceerd. De maatschappelijke organisaties en partijen hebben gelegenheid gekregen om inbreng te leveren voor het Nederlandse standpunt. Tussen 10 en 17 mei 2016 heeft een digitale consultatie plaatsgevonden over het concept besluit. Tussen 14 september 2016 en 12 oktober 2016 heeft de Europese Commissie een publieke consultatieronde georganiseerd. Het herzien besluit is op 17 mei 2017 in werking getreden (Commissie besluit 2017/848). De criteria uit het commissiebesluit vormen de structuur voor de update van de Mariene Strategie deel I in 2018.

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie settings