Energiedialoog

Begin 2016 publiceerde minister Kamp het Energierapport - Transitie naar Duurzaam, met daarin zijn visie op de energietransitie naar 2050. Het kernthema van dit rapport was de uitdaging ruimte te vinden voor de energietransitie in Nederland. Hierover organiseerde het Rijk van 7 april tot en met 4 juli 2016 een breed Energiedialoog.

Tijdens de OFL-bijeenkomst eind 2015 vroegen een aantal OFL-leden specifiek de energietransitie te agenderen. Dit alles vormde aanleiding de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie te verkennen met OFL-leden. In het kader van de Nationale Omgevingsvisie zijn verschillende claims besproken die op de fysieke ruimte zijn gelegd. Uitdaging was meerdere functies, zoals wonen, werken en energie, met elkaar te combineren.

Vraagstelling

De concrete vragen die aan de OFL-leden zijn voorgelegd:

  • Welke vorm van samenwerking en dialoog is in de regio vereist om de energietransitie ruimtelijk in goede banen te leiden? Welke rol wilt u daarin spelen?
  • Wat zijn de grootste ruimtelijke uitdagingen en dilemma's om de energietransitie te realiseren?

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen