Stralingsbescherming

In Nederland vallen alle handelingen met ioniserende straling onder het stelsel van de kernenergiewet. Deze wet bevat weinig concrete normen, omdat de uitwerking hiervan ligt in algemene maatregelen van bestuur (besluiten) en ministeriële regelingen.

Het belangrijkste besluit waar stralingsbeschermingsregels in zijn opgenomen, is het Besluit stralingsbescherming (Bs). Het Bs geeft de basisprincipes voor stralingsbescherming, regels voor deskundigheid en instructie, regels voor bevolkings-, werknemers- en patiëntblootstelling, omgang met natuurlijke bronnen en interventies. Ook staat het controlestelsel hierin uitgewerkt.

Implementatie EU-richtlijn stralingsbescherming

Eind 2013 heeft de Raad van de Europese Unie de ‘Basic Safety Standards’ vastgesteld. Het ging om “Richtlijn 2013/59/EURATOM tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling”. De ANVS werkte samen met de ministeries van IenM (milieu), SZW (werknemersbescherming) en VWS (patiëntenbescherming) om de richtlijn in februari 2018 in werking te laten treden. Het doel van de richtlijn was het implementeren van nieuwe internationale inzichten van stralingsbescherming in de EU-lidstaten. Met behulp van deze inzichten werden risico’s van het gebruik van straling verder beperkt en het bewustzijn van bepaalde risico’s vergroot.

Merkbare veranderingen

De richtlijn bevatte veranderingen ten opzichte van de bestaande praktijk en wet- en regelgeving. Daarom is ervoor gekozen een nieuw Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) op te stellen. Dit besluit verving na inwerkingtreding van het huidige Besluit stralingsbescherming (Bs).

De volgende merkbare veranderingen kwamen voort uit de richtlijn:

  • De invoering van een gradueel systeem van officiële controle met sterkere samenhang tussen toepassingen en maatregelen voor stralingsbescherming;
  • Binnen het systeem van officiële controle kwam een nieuw instrument: registratie. De melding uit het Besluit stralingsbescherming verviel daarmee;
  • Een andere systematiek bij het vaststellen van grenswaarden voor vrijstelling en vrijgave van radioactief materiaal;
  • Bepaalde blootstelling aan natuurlijke straling - zoals radon in huizen en op werkplekken – viel binnen het nieuwe besluit.

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OFL.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen